Viete ako správne ukončiť zmluvu? Rozdiel medzi výpoveďou a odstúpením

Zmluvy sú v podnikateľskom svete bežnou praxou. Ide o dohodu resp. pakt, o tom, čo si medzi sebou účastníci (zmluvné strany) dohodli. Ľudia však často nevedia, že z takýchto zmlúv je možné aj „odísť“. Ako?

V prvom rade je nutné dbať na špecifiká zmluvných vzťahov a dojednania v zmluve. Zvyčajne sa strany pri uzatváraní zmluvy dohadujú na spôsobe výpovede zmluvy aj jednotlivých výpovedných lehotách. Právny poriadok stanovuje, že ak zmluvu strany uzavreli písomne, aj výpoveď zmluvy alebo jej odstúpenie musí byť vykonané písomne. Inak by takýto úkon mohol byť považovaný za neplatný.

Aký je rozdiel medzi odstúpením od zmluvy a výpoveďou?

Veľa ľudí ani netuší, že medzi odstúpením od zmluvy a výpoveďou zmluvy je rozdiel. V oboch prípadoch ide síce o rovnaký úkon jednej zo zmluvných strán, no spôsob a ich dôsledky sú odlišné. 

V prípade odstúpenia od zmluvy dochádza k zániku zmluvy od jej začiatku. Na zmluvu sa teda hľadí tak, akoby ani neexistovala. Je tak povinnosťou oboch strán „vrátiť si“ všetko, čo medzičasom vzájomne plnili podľa ustanovení. Treba však zdôrazniť, že odstúpenie od zmluvy je možné iba v tých prípadoch, kedy to umožňuje zákon alebo ak sa na možnosti odstúpiť od zmluvy strany dohodli a zakotvili to priamo do zmluvy. 

Výpoveď zmluvy je prejav vôle niektorej zo strán ukončiť zmluvný vzťah, a ten sa ruší uplynutím dohodnutej alebo zákonom stanovenej výpovednej lehoty. Zmluva sa tak neruší od jej počiatku ako v prípade odstúpenia a rovnako si strany ani nemusia vrátiť to, čo si predtým navzájom poskytli.

Blog

PZP a havarijné
poistenie
online
na 3 kliky!

PZP online
Havarijné online

Kontaktný formulár