Kapitálové životné poistenie

Uzatvorená životná poistka je neklamným znakom toho, že budúcnosť seba a svojich blízkych nám nie je ľahostajná. Kapitálové životné poistenie ponúka garantované zhodnotenie prostriedkov (sporenie) a zároveň poskytuje poistné krytie v prípade nečakanej udalosti. Je určené skôr pre klienta, ktorý stavia na istotu.

„Uzatvor kapitálové poistenie šité na mieru ešte dnes!“
Investičné životné poistenie

Investičné životné poistenie je spojené s istou mierou rizika, ale zároveň značí i lepšie zhodnotenie finančných prostriedkov. Ide vlastne o kombináciu poistenia s možnosťou investovania. Samozrejme v závislosti od toho, do akých podielových fondov klient investuje.

Dôchodkové poistenie

Starnutie jednoducho patrí k životu, či sa nám to páči alebo nie. S pribúdajúcim vekom si čoraz častejšie kladieme za prioritu zabezpečiť seba i svojich blízkych, a to i na sklonku života. Je dobré myslieť na svoju budúcnosť čím skôr a zabezpečiť si tak dôstojnú a pokojnú jeseň života. Aby sme mohli zbierať plody našej práce a v pokoji si užívali život v kruhu najbližších. Je preto rozumné myslieť na finančné zabezpečenie, ktoré prináša dôchodkové životné poistenie.

Dôchodkové životné poistenie Moja budúcnosť od Kooperativy

Ideálne predstavy o trávení času na dôchodku sa možno trošku líšia v závislosti od jednotlivých krajín či povahy ľudí v dôchodkovom veku, avšak jedno majú spoločné: snahu prežiť dôstojnú a peknú starobu bez obáv. A hoci sa výškou dôchodku nemôžeme radiť k elite, i u nás možno prežiť krásnu jeseň života.   

Na finančné zabezpečenie staroby a dôstojnej budúcnosti by sme mali myslieť už v produktívnom veku. Vzhľadom na fakt, že dnes nemožno s určitosťou povedať, v akom veku odídeme do dôchodku, nemožno sa spoliehať iba na náhodu či pomoc štátu. Jedným zo spôsobov, ktoré nám zaručia peknú jeseň života, je kapitálové dôchodkové životné poistenie Moja budúcnosť od Kooperativy.

„Poistite si dôstojný dôchodok s produktom Moja budúcnosť “

Moja budúcnosť sa skladá z dvoch fáz- najskôr si klient platí poistenie sám a následne dostane vyplatený dôchodok, pričom spôsob jeho výplaty si zvolí sám. Uzatvoriť poistenie môžete ešte pred dovŕšením 55 roku života (POZN: v prípade jednorazového poistenia až do veku 62 rokov). Poistná doba sa uzatvára minimálne na 10 rokov, maximálne do 65. roku veku klienta (poisteného).

Výhody

 • garancia vyplácania doživotného dôchodku
 • pred začiatkom výplaty dôchodku možnosť požiadať o jednorazovú výplatu namiesto dôchodku
 • možnosť mimoriadnych vkladov voľných finančných prostriedkov
 • každoročná úprava výšky poistného o infláciu
 • vrátenie poistného v čase PN
 • vyplácanie časti z rezervy v prípade straty zamestnania
 • zúročenie nasporených financií, v prípade smrti ich získajú pozostalí

Vyplácanie dôchodku

 • doživotný dôchodok
 • doživotný dôchodok s garantovaným obdobím výplaty 5, 10 alebo 15 rokov
 • doživotný dôchodok s výplatou nespotrebovaného kapitálu v prípade úmrtia poisteného v období výplaty dôchodku
 • doživotný dôchodok s výplatou dôchodku partnerovi v prípade úmrtia poisteného v období výplaty dôchodku
 • alternatíva možnosti vyplatenia kapitálovej hodnoty po 5 alebo 10 rokoch od začiatku výplaty dôchodku

Pripoistenia

 • dočasné životné pripoistenie pre prípad smrti aj s lineárne klesajúcou poistnou sumou
 • smrť následkom úrazu
 • trvalé následky úrazu
 • čas nevyhnutného liečenia úrazu
 • denné odškodné za pobyt v nemocnici
 • odškodné za chirurgický zákrok
 • invalidita s výplatou dôchodku alebo invalidita s výplatou poistnej sumy
 • pripoistenie dennej dávky v prípade práceneschopnosti
 • pripoistenie vážnych chorôb
 • oslobodenie od platenia poistného v prípade plnej invalidity

Blog

PZP a havarijné
poistenie
online
na 3 kliky!

PZP online
Havarijné online

Kontaktný formulár