Produkty

Naša spoločnosť ponúka odborné poradenstvo a sprostredkovanie služieb v dôležitých oblastiach, bezprostredne týkajúcich sa vášho života a života vašich blízkych. Pri výbere životného alebo neživotného poistenia čerpáme z vlastných dlhoročných skúseností vo sfére poisťovníctva. Pristupujeme s maximálnym nasadením a obozretnosťou tak, akoby sme rozhodovali o svojom vlastnom živote.

Výberom ideálneho riešenia a podpísaním zmluvy sa pre nás spolupráca s vami nekončí. Naopak. Budeme vám nápomocní naďalej, telefonicky alebo osobne. Veríme, že budete spokojní s rozhodnutiami, pri ktorých vám budeme asistovať, ako aj so starostlivosťou, ktorú vám poskytneme.

Poistenie

Poistenie

Stali ste sa majiteľom nehnuteľnosti? Podnikáte ako živnostník? Vlastníte firmu? Obávate sa nečakaných udalostí akými sú požiar, úder blesku, výbuch, povodeň, záplava, krupobitie, víchrica, pády predmetov, zosuvy pôdy, zrútenia skál a lavín, zemetrasenie, krádež, lúpež, vandalizmus, vodovodná porucha, prepätie alebo zodpovednosť voči tretím osobám? Zabrániť takýmto situáciám bohužiaľ nedokážeme, no vieme vám poradiť s výberom vhodného poistenia, aby ste sa zbavili strachu z nich a ich prípadných následkov.

Povinné zmluvné poistenie – PZP

Ako už vyplýva z názvu, povinné zmluvné poistenie má povinnosť uzatvoriť každý majiteľ motorového vozidla na základe zákona. Toto poistenie kryje prípadné škody na živote, zdraví a majetku spôsobené iným účastníkom cestnej premávky. Najjednoduchší a zároveň najvýhodnejší spôsob ako si uzatvoríte PZP je „online“ poistenie. Vďaka nám si môžete z pohodlia vášho domova porovnať aktuálne ponuky všetkých poisťovní na trhu a vybrať si tú, ktorá je pre vás najvýhodnejšia a zároveň spĺňa kritériá pre výber poistného krytia vášho motorového vozidla.

Pripoistenie čelného skla k PZP

Z európskeho priemeru vychádza údaj, že stanovená výška PZP na Slovensku je taká nízka, že v poslednom období poisťovne odmietajú priznávať nároky poškodených za prasknuté čelné sklo z PZP. Dôvodom môže byť aj to, že vznik škody nevie poškodený presvedčivo preukázať. Niektoré poisťovne ponúkajú pripoistenie čelného skla k PZP. Tento spôsob je vhodný hlavne pre staršie vozidlá, ktoré nie sú havarijne poistené.

GAP poistenie finančnej straty

GAP poistenie je nadstavba havarijného poistenia. Počas prvých rokov po zakúpení motorového vozidla rapídne klesá jeho hodnota. Poistenie GAP vám v prípade obrovskej škody alebo odcudzenia motorového vozidla poskytuje finančnú náhradu. Toto pripoistenie k havarijnému poisteniu je takmer nutnosť, pretože bez neho má havarijné poistenie prvé roky iba polovičný efekt. Dôležitosť mu dodáva aj fakt, že štatisticky sa najviac kradnú automobily, ktoré majú menej ako dva roky. Poraďte sa s našimi pracovníkmi ako správne zabezpečiť plnú finančnú ochranu na úrovni kúpnej ceny vášho vozidla.

Poistenie čelného skla k havarijnému poisteniu motorového vozidla

Štatisticky, jedna zo štyroch hlásených škôd sa týka prasknutia alebo rozbitia čelného skla. Stav našich ciest je nedostatočný, preto je poškodené predné sklo častým problémom motoristov na Slovensku. Čelné sklo na aute môžeme mať poistené v rámci havarijného poistenia. Problém je v tom, že poistná zmluva je takmer vždy nastavená tak, že za výmenu čelného skla dostanete buď nulovú alebo krátenú sumu o dohodnutú spoluúčasť. Tomu predídete pripoistením čelného skla k havarijnému poisteniu, ktoré už poisťovne ponúkajú za prijateľné poistné. Na trhu sú síce aj možnosti plného havarijného poistenia vozidla s nulovou spoluúčasťou, no sú neekonomické.

Casco poistenie – havarijne poistenie

Motoristi sa s rizikami potýkajú denne. Či už v médiách, ako okoloidúci svedkovia alebo v tom najhoršom prípade, ako účastníci dopravnej nehody. Stať sa to môže každému z nás a vzniknuté škody na vašom motorovom vozidle kryje práve havarijné poistenie a spravidla zahŕňa aj iné poistné riziká, akými sú rôzne živelné udalosti, odcudzenie, vandalizmus a iné. Toto poistenie môžete uzatvoriť ako občan, podnikajúca fyzická osoba a právnická osoba.

Samostatné pripoistenie čelného skla

Samostatné poistenie čelného skla nie je limitované žiadnym ďalším poistením. Pokojne si môžete uzatvoriť poistenie aj v inej poisťovni, ako v tej, kde už máte uzatvorené PZP alebo havarijné poistenie. Samostatné poistenie čelného skla nie je obmedzené vekom, či typom motorového vozidla.

Cestovné poistenie

Uzatvorenie cestovného poistenia na zahraničnú cestu cez komerčnú poisťovňu je v súčasnosti samozrejmosťou. Nielen prácovnú cestu, ale aj zaslúžený oddych a zábavu si teraz budete vychutnávať aj so svojimi blízkymi s pocitom istoty. V prípade choroby, úrazu, následného ošetrenia, ale aj krádeže batožiny bude o vás postarané. K dispozícii vám bude slovenská asistenčná služba. Porovnajte si možnosti cestovného poistenia a výšky poistného krytia v rôznych komerčných poisťovniach a vyberte si ideálne poistenie pre vás.

Poistenie malých a stredných podnikateľov

Podnikanie je ovplyvnené rôznymi rizikovými faktormi, a preto nie je otázkou či, ale kedy sa vyskytne nečakaná situácia. Poistenie podnikateľskej činnosti sa z dlhodobého hľadiska finančne oplatí, preto by mal každý úspešný manažér myslieť na zabezpečenie svojho podnikania. Zakúpenie poistenia môže síce pri menšom výpadku zákaziek navýšiť mesačné výdaje, výraznou mierou však prispeje k zotrvaniu na trhu, a tým aj k získavaniu stále väčších a dôležitejších zákaziek. Naši skúsení sprostredkovatelia vám poradia na bezplatnej infolinke ako chrániť svoje podnikanie.

Poistenie domácnosti, rekreačnej domácnosti, rodinného domu, rekreačnej budovy, bytu v osobnom vlastníctve

Ak máte poistenia týchto typov uzatvorené veľmi dlhé obdobie, je veľmi pravdepodobné, že v prípade poistnej udalosti vám nebude vyplatená náhrada škody v takej výške, ktorá zodpovedá nákladom na znovuzriadenie. Tento jav, ku ktorému často dochádza sa nazýva „podpoistenie“. Iste stojí z času na čas prehodnotiť svoje staré poistenie s možnosťou uzatvorenia náhrady pôvodnej poistnej zmluvy novou, podľa skutočných potrieb na znovuzriadenie poškodených alebo zničených vecí.

Domácnosť tvoria fyzické osoby, ktoré spolu trvalo žijú a spoločne uhrádzajú náklady na svoje potreby. Ďalej je to súbor hnuteľných vecí, ako napríklad nábytok, elektronika, kuchynské vybavenie, textil, športové potreby, cennosti, starožitnosti a mnohé iné. Rekreačná domácnosť nie je trvalo obývaný priestor a slúži len na rekreačné účely. Jej poistenie sa týka predovšetkým prípadov poškodenia, zničenia alebo krádeže vecí, ktoré tvoria súbor zariadenia rekreačnej domácnosti.

Rodinný dom je budova určená na bývanie so samostatným vstupom z verejnej komunikácie.

Rekreačná budova je budova určená na individuálnu rekreáciu. Nachádza sa najmä v rekreačnej alebo v záhradkárskej oblasti.

Byt v osobnom vlastníctve je priestor nachádzajúci sa v bytovom dome, vrátane vnútorného vybavenia ako napríklad vnútorná inštalácia, no bez spoločných stúpacích vedení.