Ako postupovať v prípade dopravnej nehody?

Ako postupovať v prípade dopravnej nehody?

Nech už patríte ku skúseným a „ostrieľaným“ vodičom, alebo ste čerstvým držiteľom vodičského preukazu, riziko nehody „visí“ nad vami od momentu, ako si sadnete za volant. Ak už k incidentu dôjde, je nutné postupovať správne aby ste predišli prípadným komplikáciám a nepríjemnostiam. Viete ako riešiť poistnú udalosť s autom? Prinášame vám prehľad ako postupovať ak ste účastníkom alebo vinníkom dopravnej nehody, či inej poistnej udalosti súvisiacej s povinným zmluvným poistením (PZP) vozidla. 

Zaistenie miesta nehody

Hneď po nehode sa snažte zabrániť tomu, aby došlo k ešte väčším škodám a k ohrozeniu ostatných účastníkov cestnej premávky. Vozidlo zabrzdite, zapnite varovné svetlá a nasaďte si reflexnú vestu (aj ostatní pasažieri). Čo najskôr umiestnite varovný trojuholník v dostatočnej vzdialenosti tak, aby bol dobre viditeľný.

Ak je to nevyhnutné, urobte vhodné opatrenia k zabezpečeniu plynulosti a bezpečnosti premávky v úseku nehody. Ak sa situácia vzniknutá nehodou musí zmeniť (premiestnenie vozidiel), miesto nehody čo najdetailnejšie vyfoťte. Zdržte sa požitia alkoholu alebo inej návykovej látky!

Poskytnutie prvej pomoci

V prípade potreby kontaktujte záchrannú službu a riaďte sa pokynmi, ktoré dostanete. Skontrolujte či je niekto z účastníkov nehody zranený, nepodceňujte svoje zranenia. Majte na pamäti, že útek z miesta nehody, neprivolanie záchrannej služby či neposkytnutie prvej pomoci zranenému môžu byť predmetom trestného konania!

Privolanie polície

Prvé čo vám po nehode napadne, či už ste nehodu spôsobili vy alebo ste jej obeťou, je zavolať políciu. Samozrejme má tento krok svoje plusy, avšak treba myslieť na to, že to nie je povinnosťou (okrem prípadov uvedených nižšie). Dobre premyslite, či tak nakoniec urobíte (môžete dostať pokutu, prípadne prísť o vodičský preukaz).

Políciu je nutné privolať v týchto prípadoch:

  • ak došlo k usmrteniu alebo zraneniu osoby,
  • ak došlo k poškodeniu cesty alebo všeobecne prospešného zariadenia (napr. poškodeného dopravného značenia, verejného osvetlenia)
  • ak bola škoda spôsobená tretej osobe (poškodená budova alebo jej súčasť)
  • ak došlo k úniku nebezpečných látok
  • ak je sporné určiť vinníka alebo vinník nechce uznať svoju vinu
  • ak škoda prevyšuje 1,5-násobok väčšej škody, podľa trestného zákona (v čase uvedenia zákona do praxe cca 4.000 €) alebo škodu nevieme určiť
  • ak je vodič zúčastneného vozidla pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky
  • ak ide o nehodu v zahraničí

TIP! Ak máte uzatvorené havarijné poistenie, odporúčame volať políciu aj v prípade nižšej škody. Správa polície môže byť dôležitá pre posúdenie vplyvu na vašu bezškodovú dobu, a tým aj na výšku vášho poistného v ďalšom poistnom období

 

Zdokumentovanie miesta a priebehu nehody

Na mieste nehody spíšte Správu o nehode, ktorú by ste mali mať pre takýto prípad v aute. Nezabudnite na nákres priebehu celej nehody a podpísanie Správy všetkými účastníkmi nehody. Správa má dve kópie- originál tlačiva si necháva vinník nehody (ktorý je povinný škodu nahlásiť poisťovni) a kópia smeruje do rúk poškodeného. Istotne máte so sebou mobilný telefón a tak pre ešte lepšie zdokumentovanie celej nehody urobte fotografie miesta nehody a rozsahu vzniknutej škody. Ak sú pri nehode prítomní svedkovia, vypýtajte si od nich kontakt.

Ak vám škodu spôsobil druhý vodič, žiadajte predloženie identifikačného dokladu (občiansky preukaz, vodičský preukaz, pas) a dokladu o PZP (biela, príp. zelená karta).

Len správne vypísaný záznam o nehode vám pomôže pri neskoršom objasňovaní udalostí a napomôže k bezproblémovému vybavovaniu poistnej záležitosti vo vašej poisťovni.

 

Hlásenie vzniknutej poistnej udalosti

Bezodkladne po nehode sa spojte s kontaktným centrom poisťovne kde ste si zjednali PZP a nahláste poistnú udalosť- buď telefonicky, poštou, e-mailom, mobilnou alebo online aplikáciou či osobne na pobočke. Ak ste vinníkom nehody, vyplnenú a podpísanú správu o nehode zaneste do svojej poisťovne. V prípade, že tak neurobíte, môže poistnú udalosť nahlásiť aj poškodený vodič.

Pozor na termín! Poistnú udalosť je nutné písomne nahlásiť poisťovni do 15 dní v prípade tuzemskej nehody, alebo do 30 dní ak sa nehoda stala v zahraničí.

TIP: Ak máte uzatvorené na vozidlo aj havarijné poistenie, dohodnite si s poisťovňou hneď aj obhliadku vozidla.

Pokiaľ potrebujete akúkoľvek pomoc či radu, volajte ASISTENČNÚ SLUŽBU vašej poisťovne (kontakt nájdete v asistenčnej karte). Prostredníctvom asistenčnej služby môžete nahlásiť aj dopravnú nehodu a poradia vám ako postupovať v prípade poistnej udalosti a aj počas likvidácie.

 

Blog

PZP a havarijné
poistenie
online
na 3 kliky!

PZP online
Havarijné online

Kontaktný formulár