Ako vypovedať PZP?

Ako vypovedať PZP?

Povinnosť uzatvoriť povinné zmluvné poistenie vozidla (alebo PZP) je daná zákonom a tak vodičom neostáva nič iné, len sa „podriadiť“ a zaobstarať si poistenie zodpovednosti vozidla za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Logicky, štát takto myslí hlavne na ochranu obetí dopravných nehôd. Čo však v prípade ak chcete vypovedať PZP, prejsť do inej poisťovne alebo jednoducho ste predali auto a poistenie už viac nepotrebujete?

Existuje viacero dôvodov, na základe ktorých môže PZP zaniknúť:

  • výpoveď PZP zodpovednosti vozidla (pri ukončení poistného obdobia, ale i mimo neho)
  • zmena držiteľa vozidla, teda pri predaji auta
  • odcudzenie vozidla
  • odhlásenie vozidla z evidencie vozidiel (odovzdanie ŠPZ-tiek)
  • zrušenie PZP vozidla pre nezaplatenie poistného (neuhradenie v stanovenom termíne)
  • zmena leasingového nájomcu vozidla

Šibeničný termín? 6 týždňov pred vypršaním zmluvy

Pokiaľ sa rozhodnete vypovedať PZP klasicky ku koncu poistnej doby, treba brať do úvahy termín, a to šesť týždňov pred koncom poistného obdobia, na ktoré bolo uzatvorené. To znamená že výpoveď poistenia musí byť poisťovni doručená najneskôr prvý deň tejto 6-týždňovej lehoty pred jeho uplynutím (v súlade s ustanoveniami § 800 ods. 1 Občianskeho zákonníka).

TIP: Dôležitý je dátum doručenia výpovede do poisťovne, nie jej odoslania!

Pokiaľ podávate výpoveď zmluvy inak ako k výročiu zmluvy, je potrebné doložiť ešte doklad preukazujúci oprávnenosť výpovede:

  • predaj vozidla? kúpna zmluva alebo kópia veľkého technického preukazu s novým majiteľom
  • vyradenie vozidla z evidencie? protokol o ekologickej likvidácii
  • odcudzenie vozidla? protokol o krádeži vydaný políciou

Poistná zmluva PZP alebo povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla zaniká doručením písomnej výpovede; v niektorých prípadoch môže poisťovňa ešte stanoviť tzv. ochrannú lehotu (spravidla 8 dní), po uplynutí ktorej dochádza k výpovedi PZP.

Ako doručiť výpoveď?

Poistnú zmluvu povinného zmluvného poistenia môže vypovedať buď poistník, alebo ním poverená osoba na základe plnej moci.

TIP: Výpoveď následne doručte na adresu poisťovne osobne alebo pošlite poštou- najlepšie doporučene.

Na čo nezabudnúť?

Vo výpovedi PZP je dobré požiadať poisťovňu o doklad o (bez)škodovom priebehu poistenia, ktorý obsahuje o.i. aj počet poistných a škodových udalostí.

Pokiaľ dôjde k vypovedaniu zmluvy PZP v inom termíne ako k jej výročiu, poisťovňa vám vráti alikvótnu čiastku vami uhradeného poistného do konca poistného obdobia.

Meníte poisťovňu?

Poisťovne dnes ponúkajú svojim klientom atraktívne produkty, vďaka ktorým je možné ušetriť na poistení nemalé peniaze. Dobre si preto porovnajte, či vami zvolená ponuka PZP je tá najvýhodnejšia. Na www.poistisaonline.sk máte možnosť uzatvoriť povinné zmluvné poistenie vozidla rýchlo, a prehľadne už za pár minút! Porovnanie jednotlivých poisťovní ponúkajúcich PZP je zárukou najvýhodnejšej ponuky. A to všetko online či telefonicky v pohodlí domova.

Novú zmluvu PZP stačí uzatvoriť tesne pred skončením platnosti tej starej (vypovedanej) zmluvy. Môžete tak dať najskôr výpoveď a novú poistku si vyberiete neskôr.

Blog

PZP a havarijné
poistenie
online
na 3 kliky!

PZP online
Havarijné online

Kontaktný formulár